logo blobb here!

Smärta och våra känslor

Det är inget märkvärdigt att känslolivet och hur samt varför vi upplever smärta är tätt sammanknutet. Smärta är en känsla. Smärta ingår som en av alla de känslor i det spektrum vi kallar känslolivet.

Föreställ Dig att Du bränner Ditt finger på ett ljus. Smärtan är den sammanfattade upplevelsen av retningen som följer på hettan. Smärtan är den fysiska sinnesförnimmelsen mot bakgrund, nutid och föreställd framtid av allt, materiellt som immateriellt, som vi som individer relaterar till upplevelsen.

En subjektiv upplevelse

Smärta är en skyddsmekanism. För att kunna fungera effektivt som sådan måste den ta in i beräkningen allt som kan vara relevant för vårt handlande.

När vi befinner oss i en direkt livshotande situation, kan den omedelbara smärtupplevelsen vara så överväldigande att den hindrar oss från att agera på det ur överlevnadssynpunkt mest effektiva sättet. Därför kan vi alltså tillfälligt förpassa smärtan mer eller mindre till det undermedvetna. Smärtan finns fortfarande där, men vi kan agera utan att hämmas av smärtupplevelsen.

Denna möjlighet har föranlett vanföreställningen att det finns en fysisk och en känslomässig smärtupplevelse och att dessa är två separata företeelser. Problemet med denna föreställning är att den lurar oss att tro att vi genom att ignorera eller förminska känsloupplevelsen av smärtan i det medvetna, kan reducera eller helt eliminera skadan. Villfarelsen leder till skamkänslor hos patienten som inte kan motivera sin smärta eller kontrollera sin smärtupplevelse och resulterar i att denne inte vågar berätta uppriktigt om sin smärta av rädsla att uppfattas som svag och bli misstrodd av sin omgivning.

Smärta är ingenting Du inbillar Dig.

Som med alla känslor kan emellertid smärta påverkas relativt andra känslor. Ponera att Du är skadad och bemöts av en rad hysteriska människor som agerar som Du låg på dödsbädden. Du blir då uppjagad och stressen försämrar Din kapacitet att hantera smärtan och förvärrar smärttillståndet. Om Du istället får Dig till livs den gamla slagdängan "Tänk inte på det så går det nog över", så måste kroppen hantera en massa uppdämd oro över att Du upplever livshotande fara och ingen tar det på allvar. Det förvärrar också smärttillståndet.

Det är varken bra att förringa eller överdriva sina smärtupplevelser. I vårt moderna samhälle söker vi sjukvård för att behandla skador och sjukdomar. Smärta är en känsla och för att behandla smärta måste den hjälp vi uppsöker förstå inte bara den fysiska mekanismen utan hela smärtan.

Om vi till detta lägger att smärta klassificeras som en subjektiv upplevelse förstår Du nog att den främsta källan till information om hur man bäst behandlar Din smärta är Du själv.