logo blobb here!

Information

till remitterande läkare

Vår inriktning är patienter med kroniska smärttillstånd. Vår erfarenhet av arbete med akuta smärttillstånd är liten.

Vi arbetar huvudsakligen med patienter med smärtor i rörelseapparaten. Vi kan dock även utreda och behandla andra smärttillstånd.

Patienter kan ta kontakt med oss utan remiss, vi ser emellertid helst att vi kan samarbeta med patientens husläkare. Om vi får remiss från annan än husläkaren informerar vi med patientens tillstånd husläkaren om vår bedömning och behandling.

Undantaget semester vid sommartid har vi som regel någon till ett par veckors väntetid.

Remiss

På eller med remissen är det önskvärt med nedanstående information.

Fullständiga personuppgifter

Namn, adress, telefonnummer

Vårdansvarig

Uppgift om läkare med övergripande vårdansvar (Om annan än inremitterande)

Diagnos

Specifik frågeställning

Sannolik diagnos

Smärtans varaktighet relaterad till sjukdom/skada.

Socialt

kortfattat, sjukersättning - hur lång tid? anställd/arbetslös? familj/ensamstående?

Sjukdomshistoria

Tidigare sjukdomar

Tidigare sjukvårdskontakter

Tidigare smärtproblem

Psykosociala påfrestningar av vikt

Aktuell problematik

Smärtdebut, smärtutredning, smärtintensitet, ev. smärtteckning med diskriptorer, sömnstörning.

Tidigare utredningar och konsultationer: Inkl. resultat och konsultutlåtande, inklusive sjukgymnastik m.m.

Aktuell medicinering (preparat, dos)

Aktuella behandlingar och tidigare behandlingsförsök och utfall.

Tidigare kontakt med smärtmottagning/smärtklinik.

Tidigare rehabiliteringsmedicinska insatser

Färdigbehandlad patient

Rehab

Patient i arbetsför ålder som förfaller välutredd och adekvat behandlad, d.v.s. har smärtdiagnos men med komplex problematik, behov av en sammanhållen rehabilitering, nytt arbete, samarbete med försäkringskassan etc, bör även remitteras till Rehab-medicin.

Medicinering

Vid ändring eller nyinsättning av medicinering kan pat. ha kontakt med oss tills vi kommit till ett steady state varefter patienten remitteras åter. Vi bistår om det uppkommer problem senare.

Övrigt

Weinreich Smärtmottagning har ej möjlighet att överta ett långsiktigt omhändertagande av patienter som befinner sig i en aktiv utrednings- eller behandlingsfas. Detta innefattar även analgetikaförskrivning, sjukskrivning, intygsutfärdande m.m.